Nákupný košík

Nakúpte ešte za 200,00  a získajte dopravu zadarmo! Späť do obchodu.

Žiadne produkty v košíku.

Cart0 Wishlist0 Custom Scroll Top

Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len “VOP”)

1. Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu – e-shopu  apkonáradie  je: Igor Majdan Apko – stolársky majster, Bojnická cesta 1A, 971 01 Prievidza, IČO: 34637486.  

2. Objednávateľom a kupujúcim je  každý návštevník e-shopu, ktorý jeho prostredníctvom vytvoril objednávku tovaru alebo služby. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku v platnom znení, sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení obchodnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, živnosti, zamestnania alebo povolania.

3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené s DPH.

4. Objednávateľ zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, objednávka sa stáva pre neho záväznou a je viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Pri objednávaní tovaru, služby ako fyzická osoba – nepodnikateľ, objednávateľ uvedie meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak je objednávateľom právnická osoba ( firmu alebo živnostník ) v objednávke uvedie obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

5. K uzatvoreniu  kúpnej zmluvy dochádza, ak objednávateľ správne a úplne vyplnení objednávku na e-shope a prevádzkovateľ ho v potvrdzujúcej e-mailovej správe informuje o jej akceptácii, s potvrdením kúpnej ceny, termínu a spôsobe dodania objednaného tovaru, služby.

V prípade zaslania záporného stanoviska prevádzkovateľa  k objednávke objednávateľovi, nie je kúpna zmluva uzavretá. Môže sa tak stať napr. z dôvodu, že objednaný tovar sa už nevyrába,  je dlhodobo vypredaný, jeho termín dodania je neznámy, alebo sa z dôvodu dlhej dodacej doby výrazne zmenila jeho cena..

6. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov – doručovateľov (zmluvný prepravca), alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa k osobnému odberu. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu doručovateľovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

7. Prevádzkovateľ dodá tovar, ktorý má skladom v predajni objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou, zvyčajne v priebehu 1-2 pracovných dní, ak je tovar na centrálnom sklade, do 3-10 pracovných dní. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) na internetovej stránke majú len orientačný charakter a platia iba v prípade, ak prevádzkovateľ, alebo jeho dodávateľ má v čase objednania uvedený tovar skladom. Prevádzkovateľ aktualizuje stav tovaru na sklade raz za 24 hodín a keďže  tovar predáva aj v kamennej predajni, prípadne si iný kupujúci objednal ten istý tovar, nemusí byť informácia ohľadom stavu na sklade v momente objednávky aktuálna. V každom prípade je rozhodujúca informácia o termíne dodania tovaru uvedená v potvrdzujúcej e-mailovej správe . 

Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania,  navrhne mu dodanie náhradného tovaru, alebo objednávku stornuje.

8. V prípade, ak je tovar poslaný doručovateľom /zmluvným prepravcom/, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť doručovateľovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, e-mailovú adresu, telefónne číslo). Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (prepravcom) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

9. Na prepravu tovaru využíva prevádzkovateľ služby prepravných spoločností.

  • Pri objednávke tovaru do 200 Eur s DPH, si prevádzkovateľ účtuje poplatok 6 Eur s DPH.
  • Preprava objednaného tovaru nad 200 Eur s DPH /vrátane/ je zdarma.  
  • Pri preprave zásielky neštandardných rozmerov alebo ťažšej ako 30 kg, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo dohodnúť s objednávateľom poplatok za prepravu a dodacie podmienky individuálne. Objednávateľovi to oznámi e-mailom alebo telefonicky.

10. Na zaplatenie objednaného tovaru, služby môže objednávateľ použiť nasledovné spôsoby platenia:

  • Pri osobnom odbere v predajni: hotovosť, platba kartou, bankovým prevodom.
  • Pri zásielke doručovateľom na dobierku: hotovosť, platba kartou prepravcovi.
  • Pri zásielke doručovateľom bez dobierky: platba kartou cez platobnú bránu, bankovým prevodom.

Platby kartou cez platobnú bránu a bankovým prevodom musia byť vykonané ešte pred prevzatím tovaru, alebo odoslaním zásielky. Takto zaplatený tovar pošle prevádzkovateľ objednávateľovi až po pripísaní platby na jeho bankový účet..

11. Pri preberaní tovaru objednávateľ dostane doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH dostane objednávateľ spolu s doručeným tovarom alebo e-mailom, najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

12. Obsah dodávky je objednávateľ povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od doručovateľa za jeho prítomnosti. Pokiaľ zistí poškodenie zásielky (obsah nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), objednávateľ reklamuje zásielku priamo u doručovateľa, ktorý následne spíše s adresátom protokol o poškodení a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Skutočnosť o nájdenom poškodení pri doručení a spísaní protokolu musí objednávateľ oznámiť prevádzkovateľovi. Obidve strany sa dohodnú na ďalšom postupe, novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu  poškodenia tovaru pri preprave, poprípade chýbajúci tovar v balíku a pod. nenahlásenú doručovateľovi ani prevádzkovateľovi neberie prevádzkovateľ ohľad.

13. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru prepravou  a zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, (napr. keď doručovateľ objednávateľa nenašiel, alebo ten  zásielku úmyselne neprevzal  a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, minimálne vo výške zaplatených prepravných nákladov.  Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky ešte druhý poplatok za prepravu. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

14. Objednávateľ ako spotrebiteľ (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu ( e-mailom, alebo písomne ) prehlásenie o Odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, s uvedením čísla objednávky, dátumu  nákupu, adresy a čísla bankového účtu  pre finančné vyrovnanie – vzor na stiahnutie tu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, pôvodného obalu  a kompletného príslušenstva ) objednávateľ pošle spolu s kópiou dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa bez objednávky cez internetový obchod. Vyjadrenie prevádzkovateľa, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude objednávateľovi oznámené do 3 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na jeho adresu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar na základe vystaveného dobropisu v lehote 14  kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, prevodom na jeho bankový účet, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

UPOZORNENIE: Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky: Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, vrátane originál obalu, dokumentácie a kompletného príslušenstva. Tovar ani obal výrobku nesmie byť akokoľvek poškodený . Zákazník má právo tovar rozbaliť a odskúšať. Tovar nesmie javiť známky opotrebovania a používania.

15. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného alebo odmeraného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo  pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

16. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

17. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

18. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je aj akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

23. Tieto VOP sú platné od 1.1.2022  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.