Nákupný košík

Nakúpte ešte za 200,00  a získajte dopravu zadarmo! Späť do obchodu.

Žiadne produkty v košíku.

Cart0 Wishlist0 Custom Scroll Top

Reklamačné podmienky

Zistite, kedy a za akých podmienok môžete tovar reklamovať. A tiež ako reklamáciu odoslať, tak aby prebehla čo najrýchlejšie.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Predávajúci :  Igor Majdan Apko – stolársky majster so sídlom Bojnická cesta 1A, 971 01 Prievidza, IČO: 34637486, zapísaný v Živnostenskom registri pod. č. 307-11520

 Kupujúci :

spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)

a

fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a/alebo právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a/alebo podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Záručné podmienky

Ak tovar pri doručení vykazuje zjavné chyby / t.j. najmä ak je v poškodenom transportnom obale, alebo je neúplný /, má kupujúci právo tovar neprevziať. Takúto zásielku kupujúci reklamuje priamo u prepravcu, ktorý následne spíše s adresátom protokol o poškodení a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Skutočnosť o nájdenom poškodení pri doručení a  spísaní protokolu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený prepravcom  alebo bol prevzatý osobne, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal).  Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od prepravcu alebo dátum osobného prevzatia.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru vzniknuté v záručnej dobe.

Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, je predávajúci povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. V prípade , že sa jedná o chybu, ktorá je neodstrániteľná, poskytne predávajúci spotrebiteľovi nový tovar, alebo po vzájomnej dohode iný tovar s rovnakými parametrami, s následným finančným vyrovnaním rozdielu ceny. Ak predávajúci nevie vyriešiť reklamáciu žiadnym s týchto spôsobov, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí.

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4. Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje osobne v prevádzke predávajúceho, prípadne zaslaním tovaru poštou alebo prepravcom na adresu predávajúceho.

Spoločne s tovarom požaduje predávajúci pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklady potvrdzujúce kúpu tovaru (pokladničný blok, faktúru, záručný list) a vyplnený – Reklamačný protokol.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku za nový výrobok alebo právo od zmluvy odstúpiť a na následné vrátenie peňazí.

V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu , koná kupujúci na vlastné náklady a tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu  tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Ak kupujúci zašle reklamovaný tovar predávajúcemu na dobierku predávajúci tento tovar nepreberie. Tovar posielaný poštou alebo prepravcom sa odporúča poistiť.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo prepravcom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, záručný list, reklamačný formulár). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od prepravcu alebo poštového doručovateľa. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Po oprávnenom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou bezplatnej doporučenej zásielky. V prípade vrátenia peňazí vystaví a pošle spotrebiteľovi dobropis, na základe ktorého mu vráti finančné prostriedky.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté :

 • neodborným uvedením do prevádzky alebo neodbornou montážou a manipuláciou s ním                            
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak ich výrobok obsahuje
 • používaním v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom   uvedeným v dokumentácii k tovaru
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere bleskom
 • pri používaní v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením, neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním povrchových vrstiev a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa.
Zoznam registrovaných európskych centier.

6. Pozáručný servis.

 Na všetky tovary ponúkané v tomto internetovom obchode zabezpečuje predávajúci aj autorizovanú pozáručnú servisnú činnosť a predaj náhradných dielov. Takýto servis a predaj je riešený individuálne po vzájomnej komunikácii a dohode so zákazníkom.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2022.